Tag: karni sena

karni sena

karni sena એ મૂર્તિમંત કોમ્પ્લેક્ષ કરાવ્યું બંધ : અમદાવાદ.

karni sena સમગ્ર ભારત દેશમાં અત્યારે ચાઇના પ્રોડક્ટસનો વિરોધ થતા જોવા મળે છે. તો અમદાવાદમાં પણ ચીનની પ્રોડક્ટનો વિરોધ થતો…