કચ્છના રણોત્સવમાં ભાવિ પતિ સાથે વેકેશન પર કિંજલ દવે