રાહુલ ગાંધી – મીડિયાને સંબોધિત કરતા જણાવ્યું રાષ્ટ્ર બચાવો, લોકતંત્ર બચાવો.