Home Tags California

Tag: California

California ના જંગલમાં લાગેલી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું

દક્ષિણ અમેરિકામાં કેલિફોર્નિયા (California)ના જંગલમાં લાગેલી આગથી વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચાયું છે. આગની જવાળાઓમાં જંગલ સંપતિના દ્રશ્યો ભયાનક છે. જંગલોમાં લાગેલી આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ...

LATEST NEWS