Tag: teacher beat students

teacher beat students

‘તમારા વીમા લઈ લેજો, હું કોઈના બાપથી નથી ડરતો’ કહી શિક્ષકે 50 વિદ્યાર્થીઓને ઢોરમાર માર્યો

સોટી વાગે ચમચમ વિદ્યા આવે ધમધમ.. પરંતુ આ પ્રથા હવે મોટાભાગે લુપ્ત થઈ રહી છે. સરકાર દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓ પર…