નરેન્દ્ર મોદી – સમગ્ર વિશ્વમાં ખુલ્લેલ બેંક એકાઉન્ટ્સમાંથી અડધા ભાગના એકાઉન્ટ્સ મોદી સરકારમાં જ ખુલ્યા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here