કાંકરેજ રાજપુર માં 100 વર્ષ ના માજીએ મતદાન કર્યું. જોવો સો વર્ષ ના માજી નો મતદાન કરવાનો રેકોર્ડ. લાકડીના ટેકે માજીએ કર્યું મતદાન. શાન્તાબેન સરદારજી ઠાકોર રે કર્યું મતદાન