ગુજરાતી ઍક્ટર શૈલેષભાઇ ગોસ્વામી જેમણે આપણે સહુ મોરલો તરીકે જાણીએ છીએ તેમનો જન્મદિવસ મિત્રો દ્વારા ઉજવામા આવ્યો

જુવો તેમના જન્મદિવસ ના ફોટો