પાટણ જિલ્લા ભાજપના ૩૨ જિલ્લા પંચાયત તથા ૯ તાલુકા પંચાયત સીટ તથા સિધ્ધપુર નગર પાલિકા ના ઉમેદવાર ની યાદી.

પાટણ જિલ્લા ભાજપના ૩૨ જિલ્લા પંચાયત તથા ૯ તાલુકા પંચાયત સીટ તથા સિધ્ધપુર નગર પાલિકા ના ઉમેદવાર.

પાટણ જિલ્લાની 32 જિલ્લા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

પાટણ તાલુકાની 20 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

સરસ્વતી તાલુકાની 24 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

સિધ્ધપુર તાલુકાની 22 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

ચાણસ્મા તાલુકાની 17 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

હારીજ તાલુકાની 15 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

શંખેશ્વર તાલુકાની 16 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

સમી તાલુકાની 17 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

રાધનપુર તાલુકાની 18 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

સાંતલપુર તાલુકાની 18 તાલુકા પંચાયત સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

સિધ્ધપુર નગર પાલિકાની 32 સીટના ભાજપના ઉમેદવારની યાદી

શું તમે ગુજરાતી છો? તો અમારું પેજ લાઈક કરો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here