પાટણ : આરોગ્ય કાર્યકર નું ધારપુર ખાતે સન્માન કરવા માં આવ્યું.

રાધનપુર તાલુકાના આરોગ્ય કાર્યકર ચાવડા ચિરાગ આરોગ્ય ની ફરજ સાથે સામાજિક કાર્ય કરી રાધનપુર ના તમામ ટીબી ના દર્દી ને કઠોળ કીટ આપી આપી હતી. પોતાના જન્મ દિવસે કેક નહિ…

Panchang || 16. 06,.24 || Rashifal 16-06-2024 Today’s Horoscope 15 June 2024 Today’s Almanac 15 June 2024 Rashifal 14-06-2024