Tag: I.T.I

I.T.I

I.T.I ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ના ભરતીસત્ર માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ

I.T.I I.T.I (આઈ.ટી.આઈ.) સમી ખાતે ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ના ભરતીસત્ર માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ તા.૨૮ જુલાઈ સુધીમાં ઑનલાઈન ફોર્મ…