Tag: Survival certificate

Survival certificate

ટૂંકું ને ટચ : પેન્શનર માટે હયાતી પ્રમાણપત્રની તારીખ લંબાવાઈ

Survival certificate કેન્દ્ર સરકારે પેન્શનરને હયાતીનું પ્રમાણપત્ર (Survival certificate) જમા કરાવવાના નિયમમાં છૂટછાટ આપી છે. જે મુજબ હવે પેન્શનર 31…