પાટણ ખાતે મૃત્યુ પછી દેહ દાન દ્વારા અંગોનો કરાયો સદઉપયોગ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here