યુનિવર્સીટી ખાતે વોઈસ ઓફ ન્યુ ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ યોજાયો.