સૃષ્ટિ વિરુધનું કૃત્ય કરનાર સામે ફરિયાદ – જાણો સમગ્ર ઘટના.