પાટણ કાલી બઝારમાં ગંદુ પાણી ફેલાયું, પાલિકા સામે લોકો રોષે ભરાયા.

- Advertisement -

This browser does not support the video element.