પાટણ એસ.પી શોભા ભુતડા – કાર ચોરી કૌભાંડ – ભુજના આર.ટી.ઓ એજન્ટ સહિત છ સામે ગુન્હો દાખલ.

- Advertisement -

This browser does not support the video element.